KATSUHARU (ASIK)

          

            B.D. 2015-07-03

 

 

 

 

 

DEMISHSTAR CHOUTENBOU

            (KATSU)

        B.D. 2017-08-13

 

 

         AKAI HANA KIO

                 (KIO)

           B.D. 2020-04-12